دسته بندی

گرافیت

فروآلیاژها

اخبار فولاد

تحلیل جهانی

مقالات تخصصی

رویدادهای داخلی

آخرین اخبار

میزان تولید، واردات و صادرات جهانی فرومنگنر در سال 1401

1.میزان تولید سیلیکو منگنز، فرومنگنر پرکربن و فرومنگنر تصفیه شده جهان به ترتیب 17.446، 3.988 و 1.384 میلیون تن بوده است.

 1. میزان تولید سیلیکو منگنر و فرومنگنز پرکربن چین به ترتیب 10 و 2.08 نیلیون تن بوده است.
 2. طبق آخرین داده های جمع آوری شده، 90% منگنز جهان در تولید فولادهای کربنی و بقیه در رشته شیمی و دیگر رشته ها به مصرف می رسد.

4.میزان تولید فروسیلیکو منگنز چین در سال گذشته، 10 میلیون (2% کاهش) تن بوده است.

5.میزان تولید فرو سیلیکو منگنز در استان مغولستان داخلی چین، 329 هزار تن بوده است.

 1. میزان مصرف ویژه فروسیلیکو منگنز در فولاد سازی های جهان، به طور میانگین 14 کیلوگرم بر تن فولاد بوده است.

7.میزان تولید منگنز فلزی جهان در سال گذشته،  1.3 میلیون تن بوده است.

 1. میزان تولید منگنز فلزی چین در سال گذشته، 1.22 میلیون تن بوده است.
 2. میزان تولید منگنز فلزی اندونزی (EMM) در سال گذشته، 65 هزار تن بوده است.
 3. میزان مصرف منگنز فلزی چین (EMM) در سال گذشته، 820 هزار تن بوده است.
 4. میزان صادرات منگنز فلزی چین (EMM) در سال گذشته، 360 هزار تن بوده است.
 5. میزان واردات منگنز فلزی آمریکا (EMM) در سال گذشته، 43.03 هزار تن بوده است.

13.طبق داده های جمع آوری شده، 72% واردات منگنز  فلزی آمریکا (EMM) درسال گذشته از کشور چین بوده است.

14.میزان تولید فرومنگنز هند، 3.2 میلیون تن بوده است.

15.میزان واردات (EMD)  منگنز دی اکسید آمریکا، 8060 تن بوده است.

16.میزان صادرات فروسیلیکو منگنز ( با کمتر از 2%) جمهوری کره 141 هزار تن بوده است.

 1. میزان صادرات فرو سیلیکو منگنز روسیه ، 88.4 هزار تن بوده است.

18.میزان صادرات فرو سیلیکو منگنز اکراین، 509.4 هزار تن بوده است.

19.میزان صادرات فرو سیلیکو منگنز زامبیا،106 هزار تن بوده است.

20.میزان تولید منگنز فلزی اکراین، 7.75 هزار تن بوده است.

21.میزان واردات فرومنگنز آمریکا، 327 هزار تن بوده است.

 1. سهم واردات فرومنگنز آمریکا از استرالیا و نروژ هرکدام 20% بوده است.
 2. میزان واردات فروسیلیکو منگنز آمریکا، 309 هزار تن بوده است.

24.سهم واردات فروسیلیکو منگنز آمریکا از روسیه نزدیک به 49 هزار بوده است.

 1. واردات Fe-Si-Mn آمریکا از گرجستان و استرالیا به ترتیب 64.7 و 52.5 هزار تن بوده است.
 2. میزان مصرف فروسیلیکو منگنز آمریکا، 224 هزار تن بوده است.
 3. میزان صادرات فرومنگنز هند،1.023 میلیون تن بوده است.
 4. میزان مصرف فرومنگنز آمریکا، 330 هزار تن بوده است.
 5. میزان صادرات فرومنگنز هند ( با کربن کمتر از 2%) 83 هزار تن بوده است.
 6. میزان واردات فروسیلیکو منگنز ژاپن، 267 هزار تن بوده است.
 7. میزان صادرات فرو سیلیکو منگنز هند به ژاپن، 166 هزار تن بوده است.
 8. میزان مصرف فرو سیلیکو منگنز جهان، 17 میلیون تن بوده است.

33.میزان مصرف منگنز الکترولیتی ژاپن بالغ بر 50 هزار تن بوده است.

 1. میزان واردات فرومنگنز ژاپن، 64125 تن بوده است.
 2. میزان واردات فلز منگنر آمریکا،42.7 هزار تن بوده است.

36.میزان فرو سیلیکو منگنز ترکیه،279 هزار تن بوده است.

 1. میزان واردات منگنز فلزی کشور ژاپن ،50 هزار تن بوده است.
 2. 90 درصد منگنز الکترولیتی مصرفی کشور ژاپن، از چین وارد می شود.

جدیدترین مطالب مرتبط