بررسی اثر تخلخل و مقاومت الکتریکی کک متالورژی و نیمه کک بر میزان بازیابی سیلیسیم در کوره قوس الکتریکی

مقدمه در سال 2006 آقای کروگروس و همکاران، مقاومت الکتریکی ویژه کک متالورژی و کک گازی برای تولید فروکروم را مورد بررسی قرار دادند. آن­ها نتیجه گرفتند که استفاده از کک گازی در مقایسه با کک متالورژی باعث بیشتر شدن مقاومت الکتریکی و تولید محصول بیشتر می­‌شود. در سال 2004 آقای مانسن و همکاران استفاده …

بررسی اثر تخلخل و مقاومت الکتریکی کک متالورژی و نیمه کک بر میزان بازیابی سیلیسیم در کوره قوس الکتریکی ادامه »