مقاله تخصصی : کبالت؛ گنجینه های استراتژیک

تولیدات صنعتی جهانی در کشـورهای در حال توسـعه و نوظهور همچنان با سـرعت بیشـتری نسبت به کشـورهای توسـعه یافته صنعتـی در حال افزایش اسـت. این موضـوع به همراه تقاضـا برای فلـزات و مواد معدنـی در آینـده ای کـم کربن جهان، جایگاه رو به رشـدی بـرای تقاضای مواد معدنی ترسـیم میکند که بر این اسـاس کبالت …

مقاله تخصصی : کبالت؛ گنجینه های استراتژیک ادامه »